Adviezen | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Adviezen

20220003 Gevraagd advies Inkoop Hulp in het huishouden

De huishoudelijke hulp die via de Wmo voorzieningen vanuit de gemeente gegeven wordt, loopt tegen zijn grenzen aan.
Enerzijds vanwege het budget, anderzijds vanwege de schaarste van het in te zetten personeel.

Om toch met de beschikbare middelen zoveel mogelijk kwetsbare burgers te helpen, heeft de gemeente Oss om advies gevraagd aan de ASD.

20220002 Advies Nibud Minima-effectenrapportage gemeente Oss 2022

In september 2022 heeft het college besloten om de inkomensgrens voor het Osse minimabeleid niet te verhogen. 

Deze beslissing is gebaseerd op de conclusies uit de Minima-effect-rapportage 2022 van het Nibud. De generieke verhoging past niet binnen de maatwerkaanpak die Oss voorstaat en de financiële consequenties en de consequenties voor de uitvoering (aanpassen regels en personeelstekorten) zijn te groot om een algemene verhoging in te voeren.

20220001 Ongevraagd advies Mantelzorg 220908

In het verlengde van ons advies betreffende mantelzorgbeleid in 2019 treft u hierbij een aanvullend ongevraagd advies. De Adviesraad betreurt in hoge mate dat er, naar onze mening, weinig is gedaan met ons toch zeker inhoudelijk sterk ongevraagd advies. Dit advies van 2019 gelieve u als hierbij ingelast te beschouwen en voegen wij hier ook als bijlage bij opdat wij een en ander onlosmakelijk van elkaar zien.

Wij vragen daarom opnieuw uw aandacht voor de volgende punten:

20210010 Advies betreffende verordening inburgering gemeente Oss en de opinienota nieuwe wet inburgering 210930

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering gemeente Oss met belangstelling gelezen. Een groot deel van de taken die de gemeente krijgt op grond van de Wet inburgering liggen vast in de wet. In ons advies zullen we ons richten op de gebieden waar ruimte is voor de gemeente om eigen beleidskeuzes te maken. De uitgangspunten van het beleid zoals verwoord in de Opinienota worden door de Adviesraad Sociaal Domein ondersteund.

20210009 Ongevraagd Advies ‘Reikwijdte van Jeugdhulp’ m.b.t. deelgebied Dyslexie

De KennisKring waardeert enorm dat de gemeente Oss zich inspant om naast hetgeen landelijk hierover wordt vastgesteld, eigen uitgangspunten te formuleren. Daarbij onderschrijven we de stelling dat de meest kwetsbare jeugdigen de hulp moeten kunnen blijven krijgen die zij nodig hebben. Binnen de notitie reikwijdte wordt als mogelijke vervolgstap benoemd het inkrimpen van behandeling aan kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. De KennisKring Jeugd wil met name n.a.v.

20210008 Gevraagd advies betreffende notitie preventie en vroegsignalering 210903

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de notitie Preventie en Vroegsignalering van schuldenproblematiek in Oss met belangstelling gelezen. In een eerder kader zijn we in het kader van de advisering over het Beleidskader Armoede en Schulden ingegaan op preventie. In dit advies willen we ons richten op de stappen die de gemeente Oss neemt bij de wettelijke taak in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de vroegsignalering.
 

20210007 Gevraagd advies inkoopplan 2022-2023 ASD Oss 210528

Op 31 maart jl. ontving de Wmo-raad het Inkoopplan 2022-2023 Wmo ondersteuning Noordoost-Oost Brabant. Naast dit document kreeg de kenniskring Wmo een toelichting door uw ambtenaar. Met dit advies geven wij een reactie hierop in de vorm van een aantal aandachtspunten.

20210006 Advies rapport klanttevredenheid hulpmiddelen Wmo 2020_210518

Op 31 maart 2021 ontving de Adviesraad Sociaal Domein Het rapport Klanttevredenheid Wmo Hulpmiddelen 2020.  Het verheugt ons te merken dat de firma’s die binnen de gemeente actief zijn zo snel en adequaat het vacuüm hebben opgevuld dat na het faillissement van Hulpmiddelencentrum ontstond.

20210005 Ongevraagd advies betreffende conceptnota vitale (sport)verenigingen 210520

Een terugkerend thema binnen de jeugdhulp is veiligheid. De afgelopen jaren is dit onderwerp in meerdere adviezen en reacties aan bod geweest. Zo gaf de KennisKring jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein in februari 2018 een ongevraagd advies ‘seksueel misbruik binnen sport’ naar aanleiding van het rapport van Onderzoekscommissie de Vries. In de reactie hierop gaf de gemeente aan dat zij de aanbevelingen uit dit advies zouden mee nemen. Daarbij werd benoemd dat de gemeente hierin niet kiest voor handhaving, maar voor bewustwording.

Klik op de link voor het gehele advies.

20210004 Ongevraagd advies Voetgangersgebied voor voetgangers juist nu 210423

De 28e april, volgende week woensdag, worden de Coronateugels wat gevierd.
Dat betekent dat gelukkig de winkels weer, zij het met beperking, klanten mogen ontvangen.
Het zal dus in het centrum van Oss weer wat drukker worden.
In verband daarmee adviseert de Adviesraad Sociaal Domein...

20210003 Gevraagd advies aanpassen PGB tarief Huishoudelijke Hulp Wmo 210309

Op 24 februari 2021 ontving de Adviesraad Sociaal Domein, betreffende een aanpassing van het PGB tarief Huishoudelijke Hulp in de Wmo een advies af te geven.

In de hieraan voorafgaande overleggen, zowel met uw ambtenaar als binnen onze eigen werkgroep, is hierover uitgebreid gediscussieerd. Alle argumenten, voor en tegen, zijn uitgewisseld en op hun betekenis gewogen.

Wij willen nogmaals onze waardering uitspreken voor de prettige en open discussie die wij met uw ambtenaar daarover mochten voeren.

Ons advies is gebaseerd op de twee hoofdargumenten namelijk ...

20210002 Gevraagd advies concept eindrapportage Gemeenten IBN 210225

De eindrapportage gaat op duidelijke wijze in op de mogelijkheden in de toekomstige samenwerking tussen gemeente en IBN. Het is een goede zaak dat dit partnership gecontinueerd wordt en zeker de uitbreiding met het Expertisecentrum vinden wij een goede ontwikkeling. Gelet op de omvang van de stukken en bijlagen adviseren wij op hoofdlijnen, ook gelet op de ons gegeven tijd om advies uit te brengen.

20210001 Ongevraagd advies Heropening scholen 210215

Door de coronamaatregelen hebben de meeste leerlingen al geruime tijd geen fysiek onderwijs kunnen volgen. Naar verwachting zal het voorgezet onderwijs binnen afzienbare tijd weer opengaan, al dan niet in aangepaste vorm, net zoals het basisonderwijs. De Adviesraad Sociaal Domein vraagt zich af of er....

20200012 Gevraagd advies De verordening jeugdhulp Oss en... 201104

Op 20/10/2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de vraag om advies t.a.v. DE VERORDENING JEUGDHULP OSS 2021”en “NADERE REGELS JEUGDHULP GEMEENTE OSS 2021”. Dank daarvoor. Hoewel deze corona-tijd ons overleg over dit advies er niet makkelijker op heeft gemaakt, zouden wij toch graag uw aandacht willen vragen voor de volgende punten.

Allereerst:...

20200011 ongevraagd advies ASD Lockdown jeugdhulp 201020

Het jaar 2020 kenmerkt zich ondermeer door veel nieuwe en wellicht onverwachte ervaringen m.b.t. jeugdhulp. Daar waar persoonlijke contacten in het verleden vanzelfsprekend waren, hebben de corona-maatregelen ervoor gezorgd dat jeugdhulp en onderwijs op afstand gegeven moest worden. We zijn erg benieuwd naar wat er goed is gegaan en hoe het is gelukt om problemen op te lossen binnen de zorgketen. De Adviesraad adviseert ...

20200010 Ongevraagd advies ASD Omdenken 200905

Op 15 juli 2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de raadsinformatiebrief voortgang regionale transformatieopgaven jeugdhulp 14/07/2020. Daarvoor dank.De informatie gaat niet uit van de gebruikers van jeugdhulp, maar gaat in op het systeem en financiën. Het gaat over aantallen trajecten, afbouw, ombouw, opbouw, inkoop, financiële inverdientrajecten etc. Het gaat bv niet over kwaliteit, of het kwetsbare kind hier nu beter mee is geholpen, welke kinderen niet zijn geholpen.

20200009 Gevraagd advies regionale ontwikkelagenda opvang psychisch kwetsbaren 200903

Onze eerste en algemene indruk is dat met de nota OPK de samenwerkende gemeenten maar vooral de centrumgemeente Oss een zeer ambitieus opgezet plan presenteren.Wij noemen de nota OPK zeer ambitieus omdat er nog veel werk verzet moet worden alvorens het beoogde einddoel bereikt wordt.
Wij voorzien problemen in ......

20200008 Ongevraagd advies “Covid-19” 200731

De Covid 19 pandemie heeft het sociale domein, ook in de gemeente Oss, hard geraakt. U heeft in uw Opinienota voor COVID-19 debat een aanzet gegeven voor debat over het te voeren beleid. We waarderen uw inzet voor de burgers van Oss en het harde werken en grote improvisatievermogen van uw ambtenaren in hoge mate. Er is, vinden wij, alles gedaan om de burger naar vermogen te helpen door de crisis te komen. We hebben u daarover eerder gecomplimenteerd.

20200007 Gevraagd advies Thuis in de buurt 200615

Op 27 mei heeft u ons een advies gevraagd op de inhoudelijke lijn in de beleidsnotitie “Thuis in de buurt”. Graag voldoen wij aan dit verzoek. Wij volgen hierin de twee hoofdlijnen van uw verzoek:

 1. Onze mening over het concept om het buurthuis in te zetten als middel om de sociale veerkracht van de Osse inwoners te versterken.
 2. Op welke onderdelen van de notitie wij nog zaken willen mee geven.

Wij vragen u om het buurthuis .......

20200006 Ongevraagd Advies veilig gebruik voetgangersgebied centrum Oss

In Corona-tijden moeten door gemeentes veel maatregelen genomen worden en wordt er hard gewerkt op het Gemeentehuis. Maar nu premier Rutte namens de regering de mogelijkheid schept de weg naar “normaal” weer voorzichtig te gaan bewandelen ziet de Adviesraad Sociaal Domein Oss de drukte in de binnenstad weer toenemen. Wij maken ons daarbij zorgen over .....

20200005 Ongevraagd Advies Visie op professioneel jongerenwerk 200304

Op 13-02-2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de ‘Visie op professioneel jongerenwerk’, waarbij de gemeente ons de mogelijkheid biedt om een ongevraagd advies te formuleren.
Wij maken graag van die gelegenheid gebruik. Hieronder onze adviezen ter aanvulling op het visiestuk.

 

20200004 Ongevraagd advies op concept visie welzijn 200217

Op 3 februari 2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein per e-mail het verzoek om de concept visie op Welzijn te lezen en te beoordelen of we er een advies over willen uitbrengen. Hoewel we begrepen hebben dat het hier niet om een officieel adviesplichtig document gaat willen we graag een reactie geven in een ongevraagd advies.Het betreft ...

20200001 Ongevraagd advies Koploper clientondersteuning

Het project Koplopers Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezond-heid Welzijn & Sport (VWS). Belangrijke voordelen om dit ook in Oss onder de aandacht te brengen zijn ...

20190029 Gevraagd advies Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020 191217

Wij kregen onlangs een uitgebreide toelichting van uw ambtenaar over de noodzakelijke (tijdelijke) aanpassing Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020. Met deze toelichting en ...

20190020 Gevraagd advies lokale ontwikkelagenda Wmo 2020-2023

Op 20 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het schriftelijke verzoek om een advies uit te brengen over de lokale ontwikkelagenda Wmo 2020-2023.  Op verzoek van uw ambtenaar ontvangt u ons advies voor 13 december 2019. Hoewel dit in een niet gebruikelijk versneld tempo ons werd gevraagd is het toch mogelijk door een aantal goed voorbereide en plezierig verlopen vooroverleggen met de betrokken ambtenaren. Ons advies is gebaseerd op  ...

20190030 Ongevraagd advies Leerlingenvervoer 20191206

 

In maart 2016 heeft de adviesraad sociaal domein een advies gegeven over de concept verordening leerlingenvervoer. Nu ruim 3 jaar later constateren wij dat het leerlingenvervoer nog niet helemaal optimaal werkt. Om die reden hebben wij gemeend u een ongevraagd advies aan te bieden. Wij zijn goed geïnformeerd en hebben hierover goed overleg gevoerd met de betrokken ambtenaar en het was positief te merken dat het ook de intentie is van de gemeente om uit te gaan van de bedoeling van het beleid t.a.v. leerlingenvervoer.

Die bedoeling is, dat .......

20190024 Advies Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss 2020

Op 5 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss 2020 met de vraag om hierover een advies uit te brengen. Deze verordening is het vervolg op de Osse Ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid Jeugdhulp en het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp2020 2023 waar de ASD reeds een advies op heeft geformuleerd, nadat deze uitgebreid en in goed overleg waren besproken met de ambtenaren. De Verordening 2020 is niet vooraf op inhoud besproken, maar wel door de ambtenaar aangekondigd.

20190012 Gevraagd advies gedifferentieerde tarieven Huishoudelijke verzorging 20191030

Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein het voorstel tot het gaan hanteren van gedifferentieerde tarieven Huishoudelijke Verzorging(HV). Het document is gedateerd 27 september 2019. Bij de toelichting door uw ambtenaar tijdens ons overleg in de Kenniskring Wmo werd mondeling gevraagd hierover een advies van de ASD op te stellen. De Adviesraad Sociaal Domein is zich bewust van het feit dat de kosten voor zorg in het algemeen en voor Huishoudelijke Verzorging in het bijzonder in de hand moeten worden gehouden.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert:

20190011 Advies op concept onderwijsachterstandenbeleid gemeente Oss 2019 2022 Sporen naar kansen voor kinderen

De KennisKring Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein Oss is over het algemeen positief over het voorliggende stuk, er ligt een mooi basiskader.
De visie van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid zet zwaar in op preventie, wat eerder ook uitgebreid aan bod is gekomen in het regionaal beleidsplan Jeugd.

Onze vraag is hoe het onderwijsachterstandenbeleid zich verhoudt tot dit regionaal beleidsplan.
Hoe wordt verbinding gemaakt?

20190010 Advies Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023

Op 20-09-2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het Advies Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023.

Op het eerste gezicht lijkt het een goed leesbaar beleidsplan, waarin goede intenties terugkomen. Toch kiezen wij ervoor om niet op detail erop te reageren, maar een aantal algemene opmerkingen erover te plaatsen.

Waarom:

20190009 Advies Koersdocument opvang, ondersteuning en zorg bij psychische kwetsbaarheid

Op 8 augustus 2019 heeft de ASD KennisKring Wmo het volgende advies uitgebracht:

Op 15 juli 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het laatste concept van genoemd Koersdocument met het verzoek tot het uitbrengen van een advies voor 11 september 2019.
In een toelichting op het verzoek tot het uitbrengen van een advies vanuit de Adviesraad Sociaal Domein(ASD) Oss stelde uw ambtenaar concreet de volgende vragen:

20190008 Advies Aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Op 9 september 2019 heeft de ASD KennisKring Jeugd het volgende gevraagde advies uitgebracht.

Op 20-08-2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het concept-advies aan B&W ten aanzien van het onderwerp Aanpak overlastgevende jeugdgroepen.

In het stuk zien wij duidelijk onze inbreng terug die tijdens het overleg van KKJ (KennisKring Jeugd) met de ambtenaar in de discussie naar voren kwam.

Wij zijn zeer positief over het voorstel.
Belangrijke elementen voor ons zijn;

20190007 Ongevraagd advies De Osse ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid jeugdhulp (2019-2020)

Op 23 augustus heeft de ASD KennisKring Jeugd het volgende ongevraagde kritische advies uitgebracht:

20190006 Advies concept Beleidskader Armoede en Schulden 2020 - 2024

Het proces

De afgelopen maanden zijn wij door u betrokken bij de totstandkoming van het beleidskader. Wij kijken terug op een constructieve en prettige samenwerking met de betrokken ambtenaren. Het was prettig op verschillende momenten in het proces van de ontwikkeling van het beleidskader met elkaar in gesprek te gaan. Veel van de speerpunten die wij u op 12 april jl. hebben meegegeven zien wij terug in het beleidskader.

Advies conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden ASD 20190005

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ontving uw verzoek om een advies op 14 april 2019. Hierbij het gevraagde advies van de ASD over de Conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden.
De conceptnotitie heeft Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede en Schuldsanering (KK-WIAS) gedeeld met de andere ASD-kenniskringen (Jeugd en WMO) om hen in de gelegenheid te stellen om hierop te reageren. Hun adviezen zijn meegenomen in dit advies.
De conceptnotitie is op 6 mei in de KK-WIAS besproken met de betrokken ambtenaren.

20190003 Ongevraagd advies Mantelzorg

Op 29 mei 2016 heeft de toenmalige Wmo raad advies uitgebracht over het Mantelzorgbeleid in de gemeente Oss. In dit advies is toen specifiek aandacht en beleid gevraagd voor de jeugdige mantelzorger, de oudere mantelzorger, monitoren als stuurinstrument en competenties medewerkers Ons Welzijn m.b.t het signaleren van de complexe casuïstiek. Dit ongevraagd advies ligt in het verlengde van het advies van 29 mei 2016. Wat toen is geadviseerd is voor de Adviesraad Sociaal Domein Oss (verder als ASD Oss) nog steeds belangrijk.

Advies Handhavingskader Wmo ASD 20190004

Op 21 maart 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Handhavingskader Wmo.

Door uw ambtenaar is op 11 maart 2019 in de Kenniskring Wmo het Regionaal Handhavingskader Wmo toegelicht. Dit gaf heel veel duidelijkheid over de visie en intentie van dit regionaal plan. We constateerden dat veel van ons bij de vorige versie gemaakte opmerkingen zijn verwerkt en tot een beter opgesteld Handhavingskader Wmo hebben geleid.

Ongevraagd advies aanpassing varkensruggen en geleidelijnen ASD 20190002

In het algemeen is er een goede samenwerking met de gemeente en zijn er verbeteringen bij het uitvoeren van voorzieningen op het terrein van de ASD-werkgroep BTB.

Echter de punten uit het volgende ongevraagde advies springen er hinderlijk uit.

Om te zorgen dat Oss een inclusievere samenleving wordt, adviseert de Adviesraad Sociaal Domein Oss aanpassing aan de bestaande varkensruggen en geleidelijnen.

Zie voor meer informatie bijgevoegd advies.

Ongevraagd advies ASD 20190002

Advies Regionaal beleidsplan Wmo 2020 - 2023 ASD 20190001

Op 31 januari 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Beleidsplan Wmo 2020-2023.

Verzocht werd uiterlijk 28 februari ons advies aan u te richten.

Advies Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss ASD 20180014

Op 09-11-2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het onderzoeksrapport “Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss” van de rekenkamercommissie van de gemeente Oss.

De Adviesraad Sociaal Domein herkent de bevindingen van de rekenkamercommissie en sluit zich grotendeels aan bij de aanbevelingen.

Wij willen er graag nog enkele aanbevelingen aan toevoegen. Welke dat zijn, leest u in dit advies. 

ASD 20180014

Pleidooi voor meer betrokkenheid en diversiteit ASD 20180001

De Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft gemerkt dat we met elkaar in Oss nog niet genoeg hebben kunnen doen voor weinig zichtbare groepen mensen die onze  aandacht waarschijnlijk het hardste nodig hebben. We willen deze burgers wel gaan bereiken, daar maken we een speerpunt van. We vinden dat luisteren en inleven in de problemen van de burger de nieuwe standaard moet zijn. Dat regels en wetten er zijn om dienstbaar te zijn aan de burger.

Ongevraagd advies inkoopmodel gespecialiseerde zorg 2020 en verder. ASD 20180013

Ons uitgangspunt is dat het budget voor de jeugdzorg ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de zorg aan jeugd en dat administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt blijven. In onze ogen wordt dat vooral bereikt door vast te houden en door te ontwikkelen van de regionale inkoop. Wij zijn van mening dat niet zozeer het bekostigingsmodel bepaalt wat de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg is, maar de attitude van zorgaanbieders en gemeenten.

ASD 20180013

Ongevraagd advies Motie toegankelijkheid ASD 20180012

De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat het VN-verdrag handicap dat sinds 14 juli 2016 in Nederland geldt, integraal als uitgangspunt genomen dient te worden voor het beleid rondom toegankelijkheid en inclusie voor de gemeente Oss. De Adviesraad Sociaal Domein vraagt daarom aandacht voor groeperingen in onze bevolking die moeilijk te bereiken zijn en die het lastig vinden om mee te doen in de Osse gemeenschap.

ASD 20180012

Gevraagd advies CEO 2017 ASD 20180008 en ASD 20180010

Hoewel op de website van de gemeente Oss informatie te vinden is, blijkt uit het CEO 2017 wederom dat er slecht gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen vanuit MEE. Met name de onbekendheid dat men hiervan gebruik kan maken baart ons zorgen. De indruk bestaat tevens dat cliënten niet het verschil weten te maken tussen hulp van familie of mantelzorger en hulp van een onafhankelijke ondersteuner vanuit MEE.

Gevraagd advies Aanbesteding trapliften ASD 20180009

Op 27 augustus 218 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het criterium Kwaliteit in de aanbesteding van trapliften. Verzocht werd uiterlijk 7 september 2018 dit advies aan te bieden. Gezien dit korte tijdsbestek voor het opstellen van een advies kon niet de daarvoor gebruikelijke interne procedure binnen de ASD gevolgd worden. Via e-mail raadpleging in beperkte kring tussen enkele leden ASD en kenniskring Wmo is bijgaand advies tot stand gekomen.

Advies Nibud Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 - ASD 20180009

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) heeft haar advies over de Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 van het Nibud aan de gemeente aangeboden. Bij dit advies zijn betrokken geweest de Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede & Schulden (KK-WIAS) en de Kenniskring Jeugd (KK-JEUGD). Het rapport geeft een helder beeld over de inkomenspositie van de burgers, met daarbij behorende conclusies en aanbevelingen.
De gemeente beschrijft in de informatienota aan de gemeenteraad al een aantal goede vervolgstappen. We geven in dit advies nog een aantal aanvullingen op deze vervolgstappen.

Ongevraagd advies Beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp ASD 20180007a

Beleid wordt nu gemaakt op basis van cijfers en financiën. Wat er onderliggend aan ontbreekt is een kwalitatieve analyse over de kwaliteit van jeugdzorg. Ons bereiken signalen dat er een hoog verloop is van personeel, een hoog ziekteverzuim, een uitstroom van ervaren hulpverleners en een instroom van jonge onervaren medewerkers en dat zich een personeelstekort voordoet in de GGZ.

ASD20180007a

Ongevraagd advies 18+ ASD 20180006

Diverse malen hebben wij met de ambtenaren jeugdbeleid gesproken over de problematiek 18+. Zowel de gemeente als de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) erkennen dat lang niet voor iedereen de overgang naar de “volwassen”-leeftijd soepel verloopt. 5 juni j.l.is bekend geworden dat Raad voor de Samenleving (RVS) deze problematiek ook heeft gesignaleerd en komen met een advies.

ASD 20180006

Advies Evaluatie Centrumregeling WMO ASD 20180005

Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein uit handen van uw ambtenaar de Evaluatie Centrumregeling Wmo. De evaluatie is uitgevoerd door het bureau Key in opdracht van de regio gemeenten BNO-O. Ons werd de vraag gesteld een advies op te stellen ofwel vanuit de gezamenlijke regio ASD’s ofwel vanuit de ASD Oss zelf. Wij kiezen er voor om een advies af te geven vanuit de ASD Oss. Op dit moment is onduidelijk of er eveneens reacties zullen komen van de andere ASD’s uit de overige gemeenten in de centrumregeling.

ASD 20180005

Advies Nadere Regels Wmo ASD 20180004

Op 5 februari ontving de ASD het concept Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Oss 2018, nadat in december over de grote lijnen van de Nadere Regels mondeling overleg had plaatsgevonden met mevrouw Maartje Wijnveld. De ASD heeft dit overleg zeer op prijs gesteld. De Nadere Regels zijn een goede uitwerking van de Verordening. Kanttekening daarbij is dat een aantal regels in het verleden niet of niet geheel met instemming van onze kant tot stand zijn gekomen. Omdat de gemeente destijds hierin niet is meegegaan, lijkt het ons niet zinvol daarover in herhaling te vervallen.

Ongevraagd advies seksueel misbruik in de sport ASD 20180003

In het jeugdbeleid van de gemeente heeft de veiligheid van het kind terecht hoge prioriteit. Helaas blijkt uit het Rapport van de Onderzoekscommissie de Vries “Seksuele intimidatie en misbruik in de sport”, dat aandacht voor dit thema nog een groot taboe is in de sportwereld. De aanbeveling in het rapport luidt; “Het is dringend noodzakelijk om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan.

Advies intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel ASD 20180002

Op 29 januari 2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de brief aan de Raad inzake Intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel. De Adviesraad Sociaal Domein deelt de beschreven problematiek en is voorstander van een intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel.

 

ASD 20180002

Ongevraagd advies ontwikkelagenda 2018-2022 ASD 20170022

Op 19 december jl is de kenniskring jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein in overleg geweest met de ambtenaren van de gemeente Oss over de ontwikkelagenda 2018-2022.
Daarin wordt de verbinding gelegd tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Na de informatieve presentatie hebben we een goede inhoudelijke discussie gevoerd. Afgesproken is om onze visie in een ongevraagd advies met u te delen, zodat dit nog meegenomen kan worden in de uiteindelijk versie die 18 januari wordt gepresenteerd in het regionaal bestuurlijk overleg.

 

ASD 20170022

Advies afstemmingsverordening 2018 ASD 20170021

Op 7 november 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de adviesaanvraag betreffende ‘Besluit tot vaststelling van de Afstemmingsverordening 2018’. Het aantal wijzigingen in deze geactualiseerde verordening is weliswaar beperkt, maar kan voor de betroffen inwoner en/of voor zijn eventuele gezinsleden ingrijpende en mogelijk sociaal en maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen hebben. 

 

ASD 20170021

Ongevraagd advies armoedebeleid Oss ASD 20170020

Op 24 april 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) gevraagd advies gegeven over "Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid". In dit advies gaf de ASD  aan het te betreuren dat dit armoedebeleid en het beleidskader Schuldhulpverlening van de gemeente Oss leidend waren voor de verdeling van de extra structurele financiële middelen die het Rijk ter beschikking stelde.

Ongevraagd advies financiering Proeftuin Ruwaard ASD 20170019

De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennisgenomen van het voorstel van het college van B&W om de Proeftuin Ruwaard op een nieuwe manier te financieren. De ASD is daar  zeer verheugd over.
Dit geeft nieuwe kansen voor de Ruwaardbewoners én voor de professionals. En als “proeftuin” bij succes, mogelijkerwijs in de toekomst voor heel Oss.

Advies rapport “Cliëntenervaringen Jeugdhulp gemeente Oss, meting 2017” ASD 20170018

ASD 20170018

Advies verordening Wmo 2018 ASD 20170014

Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018. Bij het bestuderen van het document heeft de ASD allereerst getracht zich een oordeel te vormen over de  mate van duidelijkheid met betrekking tot de rechten en plichten van een cliënt. Immers, deze verordening is niet alleen belangrijk voor de ambtenaar, maar ook voor cliënt,  familie, ondersteuners, wijkteam, etc. Ook de VNG dringt aan op deze duidelijkheid en op het kenbaar maken van de regelgeving aan de buitenwereld. 

 

ASD 20170014

Advies gezond leven, goed leven gezondheidsbeleid 2018-2021 ASD 20170016

De ASD is zeer verheugd dat er in Oss een breed gezondheidsbeleid, gebaseerd op het begrip positieve gezondheid, tot stand gaat komen. De samenwerking met de Gemeente Bernheze wordt als een duidelijk voordeel gezien. Door deze samenwerking ontstaan veel mogelijkheden om een gezonde samenleving te stimuleren en te faciliteren en om van elkaar te leren.
De ASD is benieuwd hoe de concrete plannen op de verschillende terreinen eruit gaan zien, op welke termijnen de uitvoering plaats gaat vinden en hoe de resultaten gemeten gaan worden. 
 

 

ASD 20170016

Ongevraagd advies bemoeizorg nieuwe stijl ASD 20170013

De ASD-Oss kwam twee notities tegen, die op 7 september geagendeerd staan in de Raadscommissie Sociaal-Bestuurlijk:

Advies kwalitatieve maatwerkvoorziening huishoudelijke zorg 2017 ASD 20170007

Op 21 juni 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek om een advies uit te brengen op de aangepaste HVT regeling 2018, nu Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg (KMHZ) geheten.

Advies kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid ASD 20170006

Op 21 april 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de definitieve versie van het plan van aanpak Kinderen in armoede, inclusief de stukken voor de gemeenteraad inzake de verordening Meedoen is belangrijk 2017, alsmede het voorstel “Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid” 

Vanuit het ambtelijk contact werd duidelijk dat het huidige armoedebeleid en beleidskader Schuldhulpverlening het uitgangspunt is met betrekking tot de verdeling van de extra structurele financiële middelen voor armoedebestrijding kinderen.

Advies inkoopplan Wmo 2018-2019 ASD 20170005 ASD 20170010

Op 29 maart kregen wij per e-mail het verzoek om een advies uit te brengen over het Inkoopplan 2018-2019. De vraag was om hierop voor 27 april te reageren zodat ons advies mee kon gaan bij het College voorstel.
Op 7 april kregen wij een tweede concept toegezonden van het Inkoopplan 2018-2019.
Het mag duidelijk zijn dat een zeer korte tijd gegeven is om een goed advies onzerzijds op te kunnen stellen.

Ongevraagd advies inclusiebeleid 2 ASD 20170003

Op 17 februari heeft de Adviesraad Sociaal Domein onderstaande tekst aan wethouder Van der Ven voorgedragen. Bij dezen willen wij over de Inclusieagenda weer een officieel ongevraagd advies geven. Wij deden dat al eerder op 1 november 2016 en u reageerde daar op 13 december op. Wij zijn echter niet erg tevreden met uw antwoord en willen daarom nog een aanzet geven op dit dossier.

 

ASD 20170003

Advies opinienota Leerlingenvervoer

Ongevraagd advies Welzorg ASD 20170002

In 2013 startte de gemeente Oss de aanbesteding met Welzorg Nederland (verder Welzorg) voor de levering en service van hulpmiddelen. De gemeente fungeerde hierin als centrumgemeente voor de regio Noordoost- Brabant. Welzorg moest vanaf dat moment aan ongeveer 5200 mensen de benodigde hulpmiddelen leveren.

Brief inzake PGB vs ZIN ASD 20170001

 

ASD 20170001

Ongevraagd advies aanjaagteam wonen

Advies plan van aanpak oplosagenda beschermd wonen ASD 20160014

U hebt te kennen gegeven binnen zeer korte termijn ons advies over het Plan van Aanpak Oplosagenda – Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen te willen ontvangen. Bij  deze.
In de oplosagenda worden per onderdeel verschillende planningen genoemd, meestal in jaarlijkse termijnen als 2017 of 2018. De ASD (Adviesraad Sociaal Domein) is van mening dat voor alle betrokkenen een concreter stappenplan en duidelijker tijdsplanning beter is.

 

ASD 20160014

Reactie op ontvangen reactie beleidsregels Wmo 2016

Reactie advies opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Ongevraagd advies inclusieagenda

Ongevraagd advies inclusieagenda ASD 20160013

Zoals u wellicht weet is onlangs het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking ook in ons land in werking getreden. Om precies te zijn op 14 juli 2016.
Dit betekent dat ook onze gemeente verplicht is te gaan werken aan een meer inclusieve samenleving. 
Concreet moet onze gemeente in haar plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo beschrijven hoe zij wil meewerken aan de uitvoering van het VN-verdrag, opdat de situatie van mensen met een beperking verbetert.

Ongevraagd advies toelating tot schuldhulpverlening

Reactie advies concept verordening Leerlingenvervoer

Ongevraagd advies toegang tot de schuldhulpverlening

Verzoek tot dialoog PGB-ZIN

Verzoek tot dialoog PGB/ZIN

Advies beleidsregels Wmo 2016 WMOR 2016009

Het concept beleidsregels 2016, dat nu voorligt is door de Wmo-raad besproken met de betrokken ambtenaren, hetgeen heeft geleid tot meer wederzijds begrip en een aantal
verbeteringen in de tekst. De Wmo-raad is daar positief over. Opnieuw is gebleken dat overleg vooraf een duidelijke meerwaarde heeft. De Wmo-raad is het met u eens om deze gang van zaken als standaard werkwijze te hanteren. 

 

WMOR 2016009

Advies Vrijwilligersbeleid

Reactie advies Inkoopbeleid Wmo 2017

Reactie advies conceptplan Beschermd Wonen

Advies inkoopbeleid Wmo 2017 WMOR 2016004

WMOR 2016004

Reactie advies mantelzorgbeleid

Advies conceptnota beschermd wonen WMOR 2016002

WMOR 2016002

Advies concept verordening leerlingenvervoer WMOR 2016001

WMOR 2016001

Advies low-riskpolis: onderdeel participatiewet

Advies beleidsstuk Jeugdhulp

Signaalbrief uitvoeringsrisico's

Brief communicatie Wmo 2015

Advies Welzorg

Signaalbrief mantelzorg

Advies eigen bijdrage

Adviezen 2013

 • Signaleringsbrief leerlingenvervoer
 • Reactie signaleringsbrief leerlingenvervoer
 • Advies regionale visie werken en inkomen en WSW
 • Advies recht op Wmo zonder vast woonadres en verblijfplaats
 • Signaleringsbrief leefbaarheid, gezondheid en intensieve veehouderij
 • Signaleringsbrief effecten bezuinigingen zorg en regierol gemeente
 • Advies Wmo verordening Oss 2013 en besluit maatschappelijke ondersteuning
 • Advies invoering aanbesteding hulpmiddelen
 • Advies tevredenheidsonderzoek Wmo individuele voorzieningen

Adviezen 2012

 • Advies en reactie schuldhulpverlening
 • Advies eisen aanbesteding hulpmiddelen Wmo

Bovengenoemde adviezen en reacties zijn opvraagbaar via adviesraadsociaaldomein@oss.nl.

Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein Oss vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd. Onze raad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Naast zorg en maatschappelijk ondersteuning zijn verdere onderwerpen: werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.