-A A +A

Adviezen

Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein Oss vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd. Onze raad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Naast zorg en maatschappelijk ondersteuning zijn verdere onderwerpen: werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.

Adviezen 2012

 • Advies en reactie schuldhulpverlening
 • Advies eisen aanbesteding hulpmiddelen Wmo

Bovengenoemde adviezen en reacties zijn opvraagbaar via adviesraadsociaaldomein@oss.nl.

Adviezen 2013

 • Signaleringsbrief leerlingenvervoer
 • Reactie signaleringsbrief leerlingenvervoer
 • Advies regionale visie werken en inkomen en WSW
 • Advies recht op Wmo zonder vast woonadres en verblijfplaats
 • Signaleringsbrief leefbaarheid, gezondheid en intensieve veehouderij
 • Signaleringsbrief effecten bezuinigingen zorg en regierol gemeente
 • Advies Wmo verordening Oss 2013 en besluit maatschappelijke ondersteuning
 • Advies invoering aanbesteding hulpmiddelen
 • Advies tevredenheidsonderzoek Wmo individuele voorzieningen

Advies eigen bijdrage

Signaalbrief mantelzorg

Advies Welzorg

Brief communicatie Wmo 2015

Signaalbrief uitvoeringsrisico's

Advies beleidsstuk Jeugdhulp

Advies low-riskpolis: onderdeel participatiewet

Advies concept verordening leerlingenvervoer

Reactie advies mantelzorgbeleid

Advies conceptnota beschermd wonen

Reactie advies Inkoopbeleid Wmo 2017

Reactie advies conceptplan Beschermd Wonen

Advies inkoopbeleid Wmo 2017

Advies Vrijwilligersbeleid

Verzoek tot dialoog PGB/ZIN

Verzoek tot dialoog PGB-ZIN

Reactie advies concept verordening Leerlingenvervoer

Ongevraagd advies toegang tot de schuldhulpverlening

Ongevraagd advies toelating tot schuldhulpverlening

Reactie op ontvangen reactie beleidsregels Wmo 2016

Reactie advies opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Ongevraagd advies inclusieagenda

Advies plan van aanpak oplosagenda beschermd wonen

Ongevraagd advies aanjaagteam wonen

Brief inzake PGB vs ZIN

Advies opinienota Leerlingenvervoer

Advies rapport “Cliëntenervaringen Jeugdhulp gemeente Oss, meting 2017”

Ongevraagd advies ontwikkelagenda 2018 2022

Pleidooi voor meer betrokkenheid en diversiteit

Ongevraagd advies seksueel misbruik in de sport

In het jeugdbeleid van de gemeente heeft de veiligheid van het kind terecht hoge prioriteit. Helaas blijkt uit het Rapport van de Onderzoekscommissie de Vries “Seksuele intimidatie en misbruik in de sport”, dat aandacht voor dit thema nog een groot taboe is in de sportwereld. De aanbeveling in het rapport luidt; “Het is dringend noodzakelijk om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan.

Advies intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel

Op 29 januari 2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de brief aan de Raad inzake Intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel. De Adviesraad Sociaal Domein deelt de beschreven problematiek en is voorstander van een intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel.

Advies Nadere Regels Wmo

Op 5 februari ontving de ASD het concept Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Oss 2018, nadat in december over de grote lijnen van de Nadere Regels mondeling overleg had plaatsgevonden met mevrouw Maartje Wijnveld. De ASD heeft dit overleg zeer op prijs gesteld. De Nadere Regels zijn een goede uitwerking van de Verordening. Kanttekening daarbij is dat een aantal regels in het verleden niet of niet geheel met instemming van onze kant tot stand zijn gekomen. Omdat de gemeente destijds hierin niet is meegegaan, lijkt het ons niet zinvol daarover in herhaling te vervallen.

Ongevraagd advies Beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp

Beleid wordt nu gemaakt op basis van cijfers en financiën. Wat er onderliggend aan ontbreekt is een kwalitatieve analyse over de kwaliteit van jeugdzorg. Ons bereiken signalen dat er een hoog verloop is van personeel, een hoog ziekteverzuim, een uitstroom van ervaren hulpverleners en een instroom van jonge onervaren medewerkers en dat zich een personeelstekort voordoet in de GGZ.

Ongevraagd advies 18+

Diverse malen hebben wij met de ambtenaren jeugdbeleid gesproken over de problematiek 18+. Zowel de gemeente als de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) erkennen dat lang niet voor iedereen de overgang naar de “volwassen”-leeftijd soepel verloopt. 5 juni j.l.is bekend geworden dat Raad voor de Samenleving (RVS) deze problematiek ook heeft gesignaleerd en komen met een advies.

Advies Evaluatie Centrumregeling WMO

Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein uit handen van uw ambtenaar de Evaluatie Centrumregeling Wmo. De evaluatie is uitgevoerd door het bureau Key in opdracht van de regio gemeenten BNO-O. Ons werd de vraag gesteld een advies op te stellen ofwel vanuit de gezamenlijke regio ASD’s ofwel vanuit de ASD Oss zelf. Wij kiezen er voor om een advies af te geven vanuit de ASD Oss. Op dit moment is onduidelijk of er eveneens reacties zullen komen van de andere ASD’s uit de overige gemeenten in de centrumregeling.

Advies Nibud Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 - 20180009

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) heeft haar advies over de Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 van het Nibud aan de gemeente aangeboden. Bij dit advies zijn betrokken geweest de Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede & Schulden (KK-WIAS) en de Kenniskring Jeugd (KK-JEUGD). Het rapport geeft een helder beeld over de inkomenspositie van de burgers, met daarbij behorende conclusies en aanbevelingen.
De gemeente beschrijft in de informatienota aan de gemeenteraad al een aantal goede vervolgstappen. We geven in dit advies nog een aantal aanvullingen op deze vervolgstappen.

Gevraagd advies Aanbesteding trapliften

Ongevraagd advies inkoopmodel gespecialiseerde zorg 2020 en verder

Ons uitgangspunt is dat het budget voor de jeugdzorg ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de zorg aan jeugd en dat administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt blijven. In onze ogen wordt dat vooral bereikt door vast te houden en door te ontwikkelen van de regionale inkoop. Wij zijn van mening dat niet zozeer het bekostigingsmodel bepaalt wat de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg is, maar de attitude van zorgaanbieders en gemeenten.

Ongevraagd advies Motie toegankelijkheid

De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat het VN-verdrag handicap dat sinds 14 juli 2016 in Nederland geldt, integraal als uitgangspunt genomen dient te worden voor het beleid rondom toegankelijkheid en inclusie voor de gemeente Oss. De Adviesraad Sociaal Domein vraagt daarom aandacht voor groeperingen in onze bevolking die moeilijk te bereiken zijn en die het lastig vinden om mee te doen in de Osse gemeenschap.

Gevraagd advies CEO 2017

Hoewel op de website van de gemeente Oss informatie te vinden is, blijkt uit het CEO 2017 wederom dat er slecht gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen vanuit MEE. Met name de onbekendheid dat men hiervan gebruik kan maken baart ons zorgen. De indruk bestaat tevens dat cliënten niet het verschil weten te maken tussen hulp van familie of mantelzorger en hulp van een onafhankelijke ondersteuner vanuit MEE.

Pleidooi voor meer betrokkenheid en diversiteit

De Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft gemerkt dat we met elkaar in Oss nog niet genoeg hebben kunnen doen voor weinig zichtbare groepen mensen die onze  aandacht waarschijnlijk het hardste nodig hebben. We willen deze burgers wel gaan bereiken, daar maken we een speerpunt van. We vinden dat luisteren en inleven in de problemen van de burger de nieuwe stan-daard moet zijn. Dat regels en wetten er zijn om dienstbaar te zijn aan de burger.

Advies Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

Op 09-11-2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het onderzoeksrapport “Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss” van de rekenkamercommissie van de gemeente Oss.

De Adviesraad Sociaal Domein herkent de bevindingen van de rekenkamercommissie en sluit zich grotendeels aan bij de aanbevelingen.

Wij willen er graag nog enkele aanbevelingen aan toevoegen. Welke dat zijn, leest u in dit advies. 
 

Advies Regionaal beleidsplan Wmo 2020 - 2023

Op 31 januari 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Beleidsplan Wmo 2020-2023.

Verzocht werd uiterlijk 28 februari ons advies aan u te richten.

Ongevraagd advies aanpassing varkensruggen en geleidelijnen

In het algemeen is er een goede samenwerking met de gemeente en zijn er verbeteringen bij het uitvoeren van voorzieningen op het terrein van de ASD-werkgroep BTB.

Echter de punten uit het volgende ongevraagde advies springen er hinderlijk uit.

Om te zorgen dat Oss een inclusievere samenleving wordt, adviseert de Adviesraad Sociaal Domein Oss aanpassing aan de bestaande varkensruggen en geleidelijnen.

Zie voor meer informatie bijgevoegd advies.

Ongevraagd advies ASD 20190002

Advies Handhavingskader Wmo

Op 21 maart 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Handhavingskader Wmo.

Door uw ambtenaar is op 11 maart 2019 in de Kenniskring Wmo het Regionaal Handhavingskader Wmo toegelicht. Dit gaf heel veel duidelijkheid over de visie en intentie van dit regionaal plan. We constateerden dat veel van ons bij de vorige versie gemaakte opmerkingen zijn verwerkt en tot een beter opgesteld Handhavingskader Wmo hebben geleid.

test advies

In Moodle 3.6, you can no longer enable guest access via the course settings page. If you want to enable that feature, follow the steps below. The screenshots used in this post are taken from our Boost-based Moodle theme Maker

Ongevraagd advies Mantelzorg ASD 2019003

Op 29 mei 2016 heeft de toenmalige Wmo raad advies uitgebracht over het Mantelzorgbeleid in de gemeente Oss. In dit advies is toen specifiek aandacht en beleid gevraagd voor de jeugdige mantelzorger, de oudere mantelzorger, monitoren als stuurinstrument en competenties medewerkers Ons Welzijn m.b.t het signaleren van de complexe casuïstiek. Dit ongevraagd advies ligt in het verlengde van het advies van 29 mei 2016. Wat toen is geadviseerd is voor de Adviesraad Sociaal Domein Oss (verder als ASD Oss) nog steeds belangrijk.