Adviezen 2012 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Adviezen 2012

20220003 Gevraagd advies Inkoop Hulp in het huishouden

De huishoudelijke hulp die via de Wmo voorzieningen vanuit de gemeente gegeven wordt, loopt tegen zijn grenzen aan.
Enerzijds vanwege het budget, anderzijds vanwege de schaarste van het in te zetten personeel.

Om toch met de beschikbare middelen zoveel mogelijk kwetsbare burgers te helpen, heeft de gemeente Oss om advies gevraagd aan de ASD.

20220002 Advies Nibud Minima-effectenrapportage gemeente Oss 2022

In september 2022 heeft het college besloten om de inkomensgrens voor het Osse minimabeleid niet te verhogen. 

Deze beslissing is gebaseerd op de conclusies uit de Minima-effect-rapportage 2022 van het Nibud. De generieke verhoging past niet binnen de maatwerkaanpak die Oss voorstaat en de financiële consequenties en de consequenties voor de uitvoering (aanpassen regels en personeelstekorten) zijn te groot om een algemene verhoging in te voeren.

20220001 Ongevraagd advies Mantelzorg 220908

In het verlengde van ons advies betreffende mantelzorgbeleid in 2019 treft u hierbij een aanvullend ongevraagd advies. De Adviesraad betreurt in hoge mate dat er, naar onze mening, weinig is gedaan met ons toch zeker inhoudelijk sterk ongevraagd advies. Dit advies van 2019 gelieve u als hierbij ingelast te beschouwen en voegen wij hier ook als bijlage bij opdat wij een en ander onlosmakelijk van elkaar zien.

Wij vragen daarom opnieuw uw aandacht voor de volgende punten: