Adviezen 2018 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Adviezen 2018

Advies Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss ASD 20180014

Op 09-11-2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het onderzoeksrapport “Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss” van de rekenkamercommissie van de gemeente Oss.

De Adviesraad Sociaal Domein herkent de bevindingen van de rekenkamercommissie en sluit zich grotendeels aan bij de aanbevelingen.

Wij willen er graag nog enkele aanbevelingen aan toevoegen. Welke dat zijn, leest u in dit advies. 

ASD 20180014

Pleidooi voor meer betrokkenheid en diversiteit ASD 20180001

De Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft gemerkt dat we met elkaar in Oss nog niet genoeg hebben kunnen doen voor weinig zichtbare groepen mensen die onze  aandacht waarschijnlijk het hardste nodig hebben. We willen deze burgers wel gaan bereiken, daar maken we een speerpunt van. We vinden dat luisteren en inleven in de problemen van de burger de nieuwe standaard moet zijn. Dat regels en wetten er zijn om dienstbaar te zijn aan de burger.

Ongevraagd advies inkoopmodel gespecialiseerde zorg 2020 en verder. ASD 20180013

Ons uitgangspunt is dat het budget voor de jeugdzorg ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de zorg aan jeugd en dat administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt blijven. In onze ogen wordt dat vooral bereikt door vast te houden en door te ontwikkelen van de regionale inkoop. Wij zijn van mening dat niet zozeer het bekostigingsmodel bepaalt wat de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg is, maar de attitude van zorgaanbieders en gemeenten.

ASD 20180013

Ongevraagd advies Motie toegankelijkheid ASD 20180012

De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat het VN-verdrag handicap dat sinds 14 juli 2016 in Nederland geldt, integraal als uitgangspunt genomen dient te worden voor het beleid rondom toegankelijkheid en inclusie voor de gemeente Oss. De Adviesraad Sociaal Domein vraagt daarom aandacht voor groeperingen in onze bevolking die moeilijk te bereiken zijn en die het lastig vinden om mee te doen in de Osse gemeenschap.

ASD 20180012

Gevraagd advies CEO 2017 ASD 20180008 en ASD 20180010

Hoewel op de website van de gemeente Oss informatie te vinden is, blijkt uit het CEO 2017 wederom dat er slecht gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen vanuit MEE. Met name de onbekendheid dat men hiervan gebruik kan maken baart ons zorgen. De indruk bestaat tevens dat cliënten niet het verschil weten te maken tussen hulp van familie of mantelzorger en hulp van een onafhankelijke ondersteuner vanuit MEE.

Gevraagd advies Aanbesteding trapliften ASD 20180009

Op 27 augustus 218 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het criterium Kwaliteit in de aanbesteding van trapliften. Verzocht werd uiterlijk 7 september 2018 dit advies aan te bieden. Gezien dit korte tijdsbestek voor het opstellen van een advies kon niet de daarvoor gebruikelijke interne procedure binnen de ASD gevolgd worden. Via e-mail raadpleging in beperkte kring tussen enkele leden ASD en kenniskring Wmo is bijgaand advies tot stand gekomen.

Advies Nibud Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 - ASD 20180009

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) heeft haar advies over de Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 van het Nibud aan de gemeente aangeboden. Bij dit advies zijn betrokken geweest de Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede & Schulden (KK-WIAS) en de Kenniskring Jeugd (KK-JEUGD). Het rapport geeft een helder beeld over de inkomenspositie van de burgers, met daarbij behorende conclusies en aanbevelingen.
De gemeente beschrijft in de informatienota aan de gemeenteraad al een aantal goede vervolgstappen. We geven in dit advies nog een aantal aanvullingen op deze vervolgstappen.

Ongevraagd advies Beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp ASD 20180007a

Beleid wordt nu gemaakt op basis van cijfers en financiën. Wat er onderliggend aan ontbreekt is een kwalitatieve analyse over de kwaliteit van jeugdzorg. Ons bereiken signalen dat er een hoog verloop is van personeel, een hoog ziekteverzuim, een uitstroom van ervaren hulpverleners en een instroom van jonge onervaren medewerkers en dat zich een personeelstekort voordoet in de GGZ.

ASD20180007a

Ongevraagd advies 18+ ASD 20180006

Diverse malen hebben wij met de ambtenaren jeugdbeleid gesproken over de problematiek 18+. Zowel de gemeente als de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) erkennen dat lang niet voor iedereen de overgang naar de “volwassen”-leeftijd soepel verloopt. 5 juni j.l.is bekend geworden dat Raad voor de Samenleving (RVS) deze problematiek ook heeft gesignaleerd en komen met een advies.

ASD 20180006

Advies Evaluatie Centrumregeling WMO ASD 20180005

Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein uit handen van uw ambtenaar de Evaluatie Centrumregeling Wmo. De evaluatie is uitgevoerd door het bureau Key in opdracht van de regio gemeenten BNO-O. Ons werd de vraag gesteld een advies op te stellen ofwel vanuit de gezamenlijke regio ASD’s ofwel vanuit de ASD Oss zelf. Wij kiezen er voor om een advies af te geven vanuit de ASD Oss. Op dit moment is onduidelijk of er eveneens reacties zullen komen van de andere ASD’s uit de overige gemeenten in de centrumregeling.

ASD 20180005

Advies Nadere Regels Wmo ASD 20180004

Op 5 februari ontving de ASD het concept Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Oss 2018, nadat in december over de grote lijnen van de Nadere Regels mondeling overleg had plaatsgevonden met mevrouw Maartje Wijnveld. De ASD heeft dit overleg zeer op prijs gesteld. De Nadere Regels zijn een goede uitwerking van de Verordening. Kanttekening daarbij is dat een aantal regels in het verleden niet of niet geheel met instemming van onze kant tot stand zijn gekomen. Omdat de gemeente destijds hierin niet is meegegaan, lijkt het ons niet zinvol daarover in herhaling te vervallen.

Ongevraagd advies seksueel misbruik in de sport ASD 20180003

In het jeugdbeleid van de gemeente heeft de veiligheid van het kind terecht hoge prioriteit. Helaas blijkt uit het Rapport van de Onderzoekscommissie de Vries “Seksuele intimidatie en misbruik in de sport”, dat aandacht voor dit thema nog een groot taboe is in de sportwereld. De aanbeveling in het rapport luidt; “Het is dringend noodzakelijk om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan.

Advies intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel ASD 20180002

Op 29 januari 2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de brief aan de Raad inzake Intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel. De Adviesraad Sociaal Domein deelt de beschreven problematiek en is voorstander van een intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel.

 

ASD 20180002