-A A +A

Adviezen 2018

Advies Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

Op 09-11-2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het onderzoeksrapport “Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss” van de rekenkamercommissie van de gemeente Oss.

De Adviesraad Sociaal Domein herkent de bevindingen van de rekenkamercommissie en sluit zich grotendeels aan bij de aanbevelingen.

Wij willen er graag nog enkele aanbevelingen aan toevoegen. Welke dat zijn, leest u in dit advies. 
 

Ongevraagd advies inkoopmodel gespecialiseerde zorg 2020 en verder

Ons uitgangspunt is dat het budget voor de jeugdzorg ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de zorg aan jeugd en dat administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt blijven. In onze ogen wordt dat vooral bereikt door vast te houden en door te ontwikkelen van de regionale inkoop. Wij zijn van mening dat niet zozeer het bekostigingsmodel bepaalt wat de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg is, maar de attitude van zorgaanbieders en gemeenten.

Ongevraagd advies Motie toegankelijkheid

De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat het VN-verdrag handicap dat sinds 14 juli 2016 in Nederland geldt, integraal als uitgangspunt genomen dient te worden voor het beleid rondom toegankelijkheid en inclusie voor de gemeente Oss. De Adviesraad Sociaal Domein vraagt daarom aandacht voor groeperingen in onze bevolking die moeilijk te bereiken zijn en die het lastig vinden om mee te doen in de Osse gemeenschap.

Gevraagd advies CEO 2017

Hoewel op de website van de gemeente Oss informatie te vinden is, blijkt uit het CEO 2017 wederom dat er slecht gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen vanuit MEE. Met name de onbekendheid dat men hiervan gebruik kan maken baart ons zorgen. De indruk bestaat tevens dat cliënten niet het verschil weten te maken tussen hulp van familie of mantelzorger en hulp van een onafhankelijke ondersteuner vanuit MEE.

Gevraagd advies Aanbesteding trapliften

Ongevraagd advies Beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp

Beleid wordt nu gemaakt op basis van cijfers en financiën. Wat er onderliggend aan ontbreekt is een kwalitatieve analyse over de kwaliteit van jeugdzorg. Ons bereiken signalen dat er een hoog verloop is van personeel, een hoog ziekteverzuim, een uitstroom van ervaren hulpverleners en een instroom van jonge onervaren medewerkers en dat zich een personeelstekort voordoet in de GGZ.

Ongevraagd advies 18+

Diverse malen hebben wij met de ambtenaren jeugdbeleid gesproken over de problematiek 18+. Zowel de gemeente als de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) erkennen dat lang niet voor iedereen de overgang naar de “volwassen”-leeftijd soepel verloopt. 5 juni j.l.is bekend geworden dat Raad voor de Samenleving (RVS) deze problematiek ook heeft gesignaleerd en komen met een advies.

Advies Evaluatie Centrumregeling WMO

Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein uit handen van uw ambtenaar de Evaluatie Centrumregeling Wmo. De evaluatie is uitgevoerd door het bureau Key in opdracht van de regio gemeenten BNO-O. Ons werd de vraag gesteld een advies op te stellen ofwel vanuit de gezamenlijke regio ASD’s ofwel vanuit de ASD Oss zelf. Wij kiezen er voor om een advies af te geven vanuit de ASD Oss. Op dit moment is onduidelijk of er eveneens reacties zullen komen van de andere ASD’s uit de overige gemeenten in de centrumregeling.

Advies Nadere Regels Wmo

Op 5 februari ontving de ASD het concept Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Oss 2018, nadat in december over de grote lijnen van de Nadere Regels mondeling overleg had plaatsgevonden met mevrouw Maartje Wijnveld. De ASD heeft dit overleg zeer op prijs gesteld. De Nadere Regels zijn een goede uitwerking van de Verordening. Kanttekening daarbij is dat een aantal regels in het verleden niet of niet geheel met instemming van onze kant tot stand zijn gekomen. Omdat de gemeente destijds hierin niet is meegegaan, lijkt het ons niet zinvol daarover in herhaling te vervallen.

Ongevraagd advies seksueel misbruik in de sport

In het jeugdbeleid van de gemeente heeft de veiligheid van het kind terecht hoge prioriteit. Helaas blijkt uit het Rapport van de Onderzoekscommissie de Vries “Seksuele intimidatie en misbruik in de sport”, dat aandacht voor dit thema nog een groot taboe is in de sportwereld. De aanbeveling in het rapport luidt; “Het is dringend noodzakelijk om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan.