Adviezen 2020 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Adviezen 2020

20200012 Gevraagd advies De verordening jeugdhulp Oss en... 201104

Op 20/10/2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de vraag om advies t.a.v. DE VERORDENING JEUGDHULP OSS 2021”en “NADERE REGELS JEUGDHULP GEMEENTE OSS 2021”. Dank daarvoor. Hoewel deze corona-tijd ons overleg over dit advies er niet makkelijker op heeft gemaakt, zouden wij toch graag uw aandacht willen vragen voor de volgende punten.

Allereerst:...

20200011 ongevraagd advies ASD Lockdown jeugdhulp 201020

Het jaar 2020 kenmerkt zich ondermeer door veel nieuwe en wellicht onverwachte ervaringen m.b.t. jeugdhulp. Daar waar persoonlijke contacten in het verleden vanzelfsprekend waren, hebben de corona-maatregelen ervoor gezorgd dat jeugdhulp en onderwijs op afstand gegeven moest worden. We zijn erg benieuwd naar wat er goed is gegaan en hoe het is gelukt om problemen op te lossen binnen de zorgketen. De Adviesraad adviseert ...

20200010 Ongevraagd advies ASD Omdenken 200905

Op 15 juli 2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de raadsinformatiebrief voortgang regionale transformatieopgaven jeugdhulp 14/07/2020. Daarvoor dank.De informatie gaat niet uit van de gebruikers van jeugdhulp, maar gaat in op het systeem en financiën. Het gaat over aantallen trajecten, afbouw, ombouw, opbouw, inkoop, financiële inverdientrajecten etc. Het gaat bv niet over kwaliteit, of het kwetsbare kind hier nu beter mee is geholpen, welke kinderen niet zijn geholpen.

20200009 Gevraagd advies regionale ontwikkelagenda opvang psychisch kwetsbaren 200903

Onze eerste en algemene indruk is dat met de nota OPK de samenwerkende gemeenten maar vooral de centrumgemeente Oss een zeer ambitieus opgezet plan presenteren.Wij noemen de nota OPK zeer ambitieus omdat er nog veel werk verzet moet worden alvorens het beoogde einddoel bereikt wordt.
Wij voorzien problemen in ......

20200008 Ongevraagd advies “Covid-19” 200731

De Covid 19 pandemie heeft het sociale domein, ook in de gemeente Oss, hard geraakt. U heeft in uw Opinienota voor COVID-19 debat een aanzet gegeven voor debat over het te voeren beleid. We waarderen uw inzet voor de burgers van Oss en het harde werken en grote improvisatievermogen van uw ambtenaren in hoge mate. Er is, vinden wij, alles gedaan om de burger naar vermogen te helpen door de crisis te komen. We hebben u daarover eerder gecomplimenteerd.

20200007 Gevraagd advies Thuis in de buurt 200615

Op 27 mei heeft u ons een advies gevraagd op de inhoudelijke lijn in de beleidsnotitie “Thuis in de buurt”. Graag voldoen wij aan dit verzoek. Wij volgen hierin de twee hoofdlijnen van uw verzoek:

  1. Onze mening over het concept om het buurthuis in te zetten als middel om de sociale veerkracht van de Osse inwoners te versterken.
  2. Op welke onderdelen van de notitie wij nog zaken willen mee geven.

Wij vragen u om het buurthuis .......

20200006 Ongevraagd Advies veilig gebruik voetgangersgebied centrum Oss

In Corona-tijden moeten door gemeentes veel maatregelen genomen worden en wordt er hard gewerkt op het Gemeentehuis. Maar nu premier Rutte namens de regering de mogelijkheid schept de weg naar “normaal” weer voorzichtig te gaan bewandelen ziet de Adviesraad Sociaal Domein Oss de drukte in de binnenstad weer toenemen. Wij maken ons daarbij zorgen over .....

20200005 Ongevraagd Advies Visie op professioneel jongerenwerk 200304

Op 13-02-2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de ‘Visie op professioneel jongerenwerk’, waarbij de gemeente ons de mogelijkheid biedt om een ongevraagd advies te formuleren.
Wij maken graag van die gelegenheid gebruik. Hieronder onze adviezen ter aanvulling op het visiestuk.

 

20200004 Ongevraagd advies op concept visie welzijn 200217

Op 3 februari 2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein per e-mail het verzoek om de concept visie op Welzijn te lezen en te beoordelen of we er een advies over willen uitbrengen. Hoewel we begrepen hebben dat het hier niet om een officieel adviesplichtig document gaat willen we graag een reactie geven in een ongevraagd advies.Het betreft ...

20200001 Ongevraagd advies Koploper clientondersteuning

Het project Koplopers Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezond-heid Welzijn & Sport (VWS). Belangrijke voordelen om dit ook in Oss onder de aandacht te brengen zijn ...