Nieuws | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuws

0

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

In het jaar 2019 is een start gemaakt met veel veranderingen in het sociale domein. Nieuw beleid was noodzakelijk, maar niet altijd gemakkelijk te maken.

De Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft er hard aan gewerkt om de beleidsontwikkelingen lokaal, regionaal en landelijk te volgen en te beoordelen. Ook de inbreng van burgers over de uitvoering van het beleid had de volle aandacht. De Adviesraad Sociaal Domein heeft om deze uitbreiding van onderwerpen aan te kunnen ook intern zijn manier van werken verbeterd.

0

Symposium Cultuursensitieve zorg; zorgverwachting vs zorgpraktijk

UITNODIGING SYMPOSIUM
Cultuursensitieve zorg; zorgverwachting vs zorgpraktijk
Oud, alleen en onbegrepen, wat nu?

Datum: 25 maart 2020
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Inloop vanaf 9:30 uur
Locatie: Gemeentehuis Oss, Anton Jurgenszaal
Toegang is gratis

0

Ongevraagd advies Koploper Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het is ons bekend dat ook de gemeente veel belang hecht aan goede cliëntondersteuning.
Wij adviseren om toch meer te doen aan de bekendheid van OCO (Onafhankelijke Clientondersteuning) voor de burgers. Met name bij cliënten van de jeugdhulp is nog veel te winnen
wat betreft bekendheid.

0

De ASD zoekt nieuwe vrijwilligers!

Wat is de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die het college van de gemeente Oss adviseert. De adviezen gaan over mogelijke verbeteringen in het sociale domein.

Hoe is de ASD opgebouwd

De ASD bestrijkt het gehele sociale domein. Dit domein is echter zeer uitgebreid. Daarom hebben we onze leden in KennisKringen en een werkgroep ondergebracht. Dit zijn de KennisKringen Wias, Wmo, Jeugd en de werkgroep BTB.

0

Oproep nieuwe vrijwilligers Wias

Onze KennisKring Wias zoekt nieuwe leden (vrijwilligers)

Wat doet de KennisKring

De KennisKring heet Wias. Wias staat voor Werk, Inkomen, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening.
Dat omvat buiten de zorg zo’n beetje het hele sociale domein. En dat is dus een heel uitgebreid gebied.

De leden van de ASD hebben ieder hun eigen interessegebieden. Via hun eigen netwerken zoeken ze actief naar signalen waaruit blijkt hoe inwoners het contact met de gemeente ervaren.

0

Oproep nieuwe vrijwilligers Btb

Onze werkgroep Btb zoekt nieuwe leden (vrijwilligers)

Wat doet de werkgroep

De werkgroep heet Btb. Btb staat voor Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. Een mond vol, maar betekent eigenlijk:

0

Gevraagd advies Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020

De gemeente Oss heeft aangegeven dat de beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020 een aanpassing behoeven.

We hebben daarover een uitgebreide toelichting ontvangen. We stemmen met deze aanpassing in.

Zie het advies (20190029).

0

Gevraagd advies Lokale ontwikkelagenda Wmo 2020 - 2023

Op 20 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het schriftelijke verzoek om een advies uit te brengen over de lokale ontwikkelagenda Wmo 2020-2023.

Ons advies is gebaseerd op hetgeen er na overlegrondes met betrokken ambtenaren op papier is gezet in een concept versie gedateerd 20 november 2019.
Veel van onze opmerkingen en aandachtspunten zijn in dit concept herkenbaar terug te vinden. Dat doet ons genoegen want het betekent dat onze kennis en ervaring, met name vanuit de werkgroep samengesteld uit leden van de kenniskring Wmo, is benut en serieus wordt genomen.

0

Nieuw ongevraagd advies uitgebracht door onze KennisKring Jeugd

In maart 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een advies gegeven over de conceptverordening leerlingenvervoer. Toentertijd heeft het college op dit advies gereageerd met het volgende: "Zij kijken bij de toekenning [.. van leerlingenvervoer, red] nadrukkelijk naar de behoefte van het kind en gezin en wijken waar nodig gemotiveerd af van de regels. "

Signalen

De Adviesraad heeft echter signalen ontvangen dat er te strikt gehanteerd wordt op de 6 km afstand i.p.v. dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar de behoefte van kind en gezin.

0

Nieuw advies Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss uitgebracht

Op 5 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss 2020 met de vraag om hierover een advies uit te brengen. Deze verordening is het vervolg op de Osse Ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid Jeugdhulp en het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp2020 2023 waar de ASD reeds een advies op heeft geformuleerd, nadat deze uitgebreid en in goed overleg waren besproken met de ambtenaren. De Verordening 2020 is niet vooraf op inhoud besproken, maar wel door de ambtenaar aangekondigd.