-A A +A

Nieuws

0

Houd de lijn vrij! Blinden en slechtzienden willen veilig over straat

Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Mensen met een visuele beperking maken hier gebruik van om in de openbare ruimte veilig hun weg te vinden. Zij volgen de lijnen door met hun taststok en voeten de ribbels te voelen. Helaas weten veel ziende mensen niet waar de geleidelijnen voor dienen. Met als gevolg dat er regelmatig obstakels op staan. Dat levert lastige en zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruikers.

0

Openingswoord Taalhuis Oss

De openbare bibliotheek is ooit ontstaan om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen in een democratie. Daar heb je wat voor nodig; de vaardigheid om goed te kunnen lezen en een vrije toegang tot informatie.

Even leek het erop dat die taak voor bibliotheken overbodig was geworden. Want iedereen heeft tegenwoordig toegang tot goed onderwijs én informatie ligt aan ieders voeten door de komst van internet.

0

Nieuwsbrief VII Adviesraad Sociaal Domein

0

Podcast: De medische zorg gaat niet meer over mensen; Esther van Fenema en Jan Rotmans

"Technisch goed geholpen maar niet als mens gezien. De keuzevrijheid ligt niet meer bij de burger maar bij de verzekeraars. De menselijke maat is totaal verdwenen. Op basis van de schaalvergroting die er de laatste 20 jaar heeft plaatsgevonden zeggen bestuurders en technocraten dat het erg goed gaat. Dat gaat dan alleen over systeem-afreken-waarden zoals efficiëntie, rendement en effectiviteit. Het gaat niet over de menselijkheid van de zorg.

0

Ai, ai: Oss op nummer 62 van 84 als 'toegankelijke gemeente'

De ongelukkige situatie met de regenpijp en de lantaarnpaal in de Koornstraat blijkt absoluut niet de enige vervelende plek voor rolstoelers en wandelwagens. Nadat ik eerder deze week over de plek schreef kreeg ik een uitgebreide mail van Maaike Mollen, burgerlid PvdA. ,,Shit, dacht ik toen ik het artikel las”, licht ze daarna toe.

0

Nieuwsbrief VI Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief V Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief IV Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief III Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief II Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief: Kennismaking Adviesraad Sociaal Domein

0

De wél effectieve variant van schuldhulp gaat stil ten onder

Schulden Gemeenten laten schuldenaren te lang doorrommelen, meent Arnoud Noordam. Dat kost iedereen geld.

De werkloosheid daalt en de koopkracht stijgt. Maar niet alle Nederlanders profiteren daarvan: 300.000 tot 500.000 huishoudens kampen met problematische schulden. Dat schaadt niet alleen schuldenaar en schuldeisers, het brengt ook enorme maatschappelijke kosten met zich mee – zo’n 100.000 euro per schuldenaar over een periode van tien jaar, berekende het Nibud. Alle reden om te zoeken naar snelle en effectieve sanering.

0

Het "wat als-scenario".

Wat als….?

thuiszorg

Dhr. R. 72 jaar Steunkousen aantrekken, tijd: 10 minuten.

Met lood in mijn schoenen loop ik op de galerij. Bij de voordeur wacht ik. Ik haal even diep adem en bel aan.

0

Regels belemmeren liefdesleven gehandicapten: 'hij is nu mijn harenwasser'

Femke wilde trouwen met de liefde van haar leven, maar blies de bruiloft af toen bleek dat het stel een inkomensval zou maken die hen op bijstandsniveau zou brengen. Ze heeft namelijk een spierziekte en ontvangt een Wajong-uitkering. Haar vriend ook, omdat hij autisme heeft.

De koepel voor chronisch zieken en gehandicapten, Ieder(in), vraagt aandacht voor beleidsregels die de liefde voor mensen in hun achterban in de weg staan. De koepel kreeg tientallen reacties op een oproep ervaringen met liefde en beleid te delen.

0

1Gezin 1Plan: Op zoek naar de oplossing die goed genoeg is

De gelijkwaardige en positieve benadering in de werkmethode 1Gezin1Plan wordt door professionals én gezinnen genoemd als een echte stimulans. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. De onderzoekers constateren wel dat de verschillen tussen verschillende professionele organisaties in de benadering van gezinnen te groot zijn.

0

Beleid werkt sociale inclusie tegen

‘Participatie op gelijke voet’ is het doel van de Wmo en het VN-verdrag. De wijk is een belangrijke plek om dit vorm te geven. Er wordt dus veel verwacht van de wijk als plek, bijvoorbeeld bij sociale inclusie van mensen met een beperking.

0

Ontevredenheid over de lokale zorg

De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in).

Het aanvragen van zorg en ondersteuning is vaak een moeizaam proces. 42% van de aanvragers is ontevreden over de deskundigheid bij de gemeente. En 40% is ontevreden over de bejegening. Ruim een derde van de mensen zegt dat aan hen niet is gevraagd welke hulp ze nodig hebben.

0

Over zingeving wordt niet vaak gesproken aan de keukentafel

Een cliënt zit vast met fysieke problemen die flink ingrijpen op zijn leven en besluit aan te kloppen voor hulp bij de gemeente. Aan de keukentafel wordt de zorgvraag besproken, alleen niet de zingeving in het leven van de cliënt. Dat beeld komt Vicky Hölsgens tegen in haar onderzoek naar keukentafelgesprekken.

1

Wat als u niet tevreden bent?

Wat als u niet tevreden bent? De gemeenteraad van Oss vindt het belangrijk dat inwoners met ervaringen en klachten goed terecht kunnen. Daarvoor kunnen inwoners in eerste instantie terecht bij hun contactpersoon bij de gemeente en bij de ombudscommissie bij klachten over de wijze waarop de gemeenten met inwoners omgaan.

0

Denken voorbij de grenzen van zelfredzaamheid

Het is een door talloze waarnemingen bevestigd beeld dat een flink deel van de Nederlanders niet in staat is de regie te voeren over zijn eigen leven. Er liggen stapels rapporten van toonaangevende instellingen die hierop wijzen. Wie deze rapporten niet kent, kan ook door logisch denken tot de conclusie komen dat we nooit mogen verwachten dat 100% van de bevolking de competenties heeft voor de ingewikkelde bezigheden die bij het moderne leven horen.

0

Mensen verdrinken in de regels

De Cliënt in Beeld-prijs 2018 heeft als thema ‘Hoezo? Zelfredzaamheid’. In een serie interviews wordt het thema verder toegelicht. Denkt u nu: dat doen wij ook? Meld u aan! Kent u een goed voorbeeld, geef die raad een tip of neem contact op met de LCR.

0

De meest ‘sociale’ hersenen zijn vatbaarder voor depressie

Wie goedhartig, verantwoordelijk en eerlijk door het leven gaat, loopt mogelijk meer risico op depressie. Dat is het verrassende resultaat van een nieuwe Japanse studie in Nature Human Behavior. Mensen die liever alles voor zichzelf hebben, blijken vaak gelukkiger dan hun socialere medemens, zo meldt HLN.be.

0

Minder uitkering en te weinig werk voor mensen met arbeidsbeperking

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen en dat dat met een tweesporenbeleid. Enerzijds spraken overheid en bedrijfsleven binnen de banenafspraak af extra arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Anderzijds worden de uitkeringen verlaagd, om mensen met een arbeidsbeperking te prikkelen om aan het werk te gaan. Nu blijkt echter dat het voor veel mensen nog steeds niet loont om te werken. Daarnaast zijn er te weinig banen, omdat de overheid achterloopt met het realiseren van de banenafspraak. Dat meldt Ieder(in).

0

‘Gemeente kan meer doen tegen eenzaamheid’

De eenzaamheid groeit onder thuiswonende ouderen, blijkt uit onderzoek van het SCP. Gemeenten kunnen veel meer doen om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, vindt Jan Romme van Stichting Gouden Dagen.

1

In memoriam Rien Damen

Op 29 oktober is Rien Damen op 74-jarige leeftijd overleden. Na zijn jaren als burgemeester van Vaals in Limburg keerde hij weer terug naar Oss. Sindsdien was hij actief in de SCPO en de Wmo-raad, de voorgangers van de huidige Adviesraad Sociaal Domein. Hij was uitermate begaan met de kwetsbare en zorgbehoevende burgers. Als er problemen waren wist hij die altijd op een rustige manier aan de orde te stellen en vaak met succes. Ook had hij altijd oog en oor voor mogelijkheden en kansen ter verbetering van hun leefomstandigheden.

0

Dag van de Witte Stok 2017

Dag van de Witte Stok

De Dag van de Witte Stok wordt elk jaar op 15 oktober gehouden. Dit jaar was er door de Werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) van de Adviesraad Sociaal Domein in Oss een lezing georganiseerd in de Jozefkerk over “Ouderen en Slechtzien”.

0

UITNODIGING Symposium

Op vrijdag 17 november organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Oss een symposium voor u.

De ASD Oss wil zoveel mogelijk in contact komen met de mensen die te maken hebben met het gevolg van gemeentelijk sociaal beleid. Hoe kunnen wij uw mening beter in onze adviezen laten doorklinken?

1

Bruggen slaan tussen burger en beleid

Afgelopen woensdag een mooi interview met de voorzitter van de Adviesraad Jaap Kool in de Sleutel

0

Enorme bureaucratie bij zorgvragen

Mensen die complexe of langdurige zorg nodig hebben, lopen aan tegen enorme bureaucratie en blijven daardoor soms helemaal verstoken van zorg. De problemen doen zich vooral voor als mensen zorg vragen bij de gemeente.

0

Extra kindgeld niet voor achttienplussers

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft geconstateerd dat er vragen leven bij gemeenten en gemeenteraden over het doel van extra kindgeld en de wijze waarop dit budget moet worden ingezet. Onder meer in Heerenveen zijn er vragen omdat het daar nu terechtkomt bij achttienplussers.

0

Nieuws

Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening

Schulden kunnen iedereen overkomen https://www.divosa.nl/verslag-stedenestafette-vlaardingen

Online monitoringstool schulden http://ptp.ixly.nl/task/176

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald http://bit.ly/2sQF4P8

Pilot 'Anw naar werk' van gemeente Oss en SVB http://bit.ly/2u9iyoF

0

Pilot 'Anw naar werk' van gemeente Oss en SVB

Samen Anw-gerechtigden helpen bij het vinden van werk

De gemeente Oss is dit voorjaar een samenwerking gestart met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Samen hebben zij de pilot ‘Anw naar werk’ opgezet. Het doel van de pilot is om mensen met een Anw-uitkering te stimuleren bij het vinden van een baan.

0

Ken ik jou ergens van?

De volgende dag bleef Jan thuis van school, hij slenterde door de straten van de stad en vroeg zich af wat hem in hemelsnaam was overkomen. Hij wandelde langs de school waar hij nu had moeten zijn, langs de klas waar hij volgens zijn lesrooster nu Engelse les zou moeten krijgen. Jan voelde een golf van angst over zich heen spoelen en deinsde terug.

0

Digitale weerbaarheid Nederland blijft achter

De digitale weerbaarheid in Nederland blijft achter bij de groei van dreigingen. Overheid, bedrijfsleven en burgers nemen veel stappen om de digitale weerbaarheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg. Dat blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017) dat demissionair staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

0

Advies (KMHZ) Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg 2018 en opheffen HHV

Op 21 juni 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek om een advies uit te brengen op de aangepaste HVT regeling 2018, nu Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg (KMHZ) geheten.

0

Zorginkoopbeleid 2018 draait om waarde voor de patiënt

Jaren geleden kwam ik een plaatje tegen van een patiëntenorganisatie, met als titel ‘de patiënt centraal’. Op het plaatje zat de patiënt in het midden en een twintigtal zorgaanbieders en zorgverzekeraars zaten er omheen.

Maar alle zorgpartijen waren met elkaar in gesprek en niemand had oog voor de patiënt! De patiëntenorganisatie wilde hiermee aangeven dat iedereen wel zegt dat de patiënt centraal staat maar niemand écht met hem in gesprek gaat over wat hij nou waardevolle zorg vindt.

0

‘Het systeem is te ingewikkeld voor mensen met een beperking’

Mensen met een beperking raken de weg kwijt in het zorgsysteem en worden daardoor radeloos. Dit probleem bestond al voor de hervorming van het zorgstelsel, maar is sindsdien alleen maar groter geworden. Dat zegt Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

0

Meer kinderen krijgen jeugdhulp

Het aantal kinderen met jeugdhulp is in 2016 toegenomen met bijna 7 procent ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal kregen 367 duizend kinderen tot 18 jaar het afgelopen jaar jeugdhulp. Dit is bijna 11 procent van de kinderen in die leeftijdsgroep in Nederland. De toename is te verklaren doordat wijk- en buurtteams meer kinderen jeugdhulp hebben geboden. Ook leveren steeds meer gemeenten gegevens aan het CBS over het gebruik van jeugdhulp.

0

Praat mee in het Panel Sociaal Domein!

Praat mee in het Panel Sociaal Domein! over Werk, Inkomen, Bijstand, Armoede en Schuldhulpverlening in de gemeente Oss

0

Nieuwe website inwoners Oss over zorg en sociale voorzieningen

Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft een nieuwe website, waarop inwoners informatie kunnen vinden over zorg en sociale voorzieningen in Oss.

Ook kunnen inwoners van de gemeente Oss op het FORUM deelnemen aan discussies, in gesprek komen met elkaar en onderwerpen en vragen inbrengen.

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD Oss) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente. De groep bestaat uit vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking. De raad vertegenwoordigt de inwoners van Oss, zowel de stad als alle kernen, wanneer het gaat om zorg en sociale voorzieningen.

0

Aan een 'armoederegisseur' heeft een kind geen biet

Om armoede onder kinderen tegen te gaan adviseert de Sociaal-Economische Raad om 'armoederegisseurs' te installeren. Een enorm slecht plan, betogen Eelke Blokker en Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. Een kind heeft meer aan een betaalbare woning dan aan de zoveelste 'regisseur'.

Zo'n 10 procent van de kinderen in Nederland groeit op in armoede, constateert de SER in het rapport 'Opgroeien zonder armoede'.

0

Screening kindermishandeling is geen diagnose

Van de 100 positieve screeningsuitslagen bij vermoeden van kindermishandeling zouden er 92 onterecht zijn. ‘Het gaat hier om herkennen van signalen, niet om een diagnose’, aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Stap 2 van de meldcode is om in overleg met ouders en deskundigen te onderzoeken of er echt iets aan de hand is.’

Kindermishandeling Na het constateren van signalen treedt de meldcode in werking, en die geeft aan dat professionals moeten gaan overleggen met collega’s en deskundigen van Veilig Thuis.

0

Buurtgezinnen.nl in gemeente Oss

Herken je dat? Soms lijkt alles tegen te zitten. Problemen stapelen zich op in je gezin en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Of aan jezelf.

0

Bijstand als gouden kooi

Eerder schreef ik een blog met als titel ‘bijstand als gouden kooi’ (1). Zelden heb ik zoveel reacties ontvangen op een blog als op deze. Waarom? Iedereen maakt zich enorme zorgen over moeder!

0

Is dit beleid of is hierover nagedacht?

Gemeentelijk beleid is helder en geeft kaders. Hierdoor ontstaan vaste richtlijnen om te hanteren. Dat is toch voor iedereen prettig of niet? Een mooi voorbeeld vind ik de inzet van het beleid ‘digitaal tenzij’ door de gemeente Oss, met daardoor selfservicepercentages van meer dan 90% voor huwelijk en overlijden via iBurgerzaken. Pas als digitale dienstverlening niet mogelijk is, levert zij maatwerk. Want binnen het gemeentelijk kaders -het Click-Call-Face principe- is, waar nodig, ruimte voor flexibiliteit…

0

Gesprek met patiënt is kern van de zorg

In de afgelopen 10 jaar heb ik als Kamerlid veel debatten gevoerd over het versterken van de positie van mensen die van nature niet de sterkste stem hebben. In de zorg hebben we het dan over de patiënt, de cliënt, de bewoner, maar ook over zijn naasten. Het draait om hen, maar ze hebben het minst te zeggen over hun zorg en de organisatie daarvan. Dat kan en moet nog steeds beter.

0

Gemeenten moeten controleren op verdringing

Gemeenten moeten voortaan nagaan of bij zogenoemde re-integratietrajecten voor werkzoekenden betaalde banen verloren gaan. De Tweede Kamer schaarde zich dinsdag achter een wetsvoorstel dat dit regelt.

0

1,2 miljard over op zorg? Echt niet

Het CBS berichtte vorig jaar dat gemeenten 1,2 miljard euro overhouden op de zorg. Die antwoordden de getallen niet te herkennen, maar Binnenlandse Zaken gaf aan dat de gegevens door de gemeenten zelf zijn aangeleverd. Mis, zo leert een reconstructie. Bovendien: het overschot is hooguit 400 miljoen. 

CBS-bericht zette iedereen op verkeerde been

0

Ongelijkheid onder ouderen neemt toe

Inspanningen om de arbeidsdeelname van ouderen te vergroten zijn effectief. Steeds meer ouderen werken en gaan later met pensioen. Niet iedereen blijkt echter in staat om langer door te werken. Vooral laaggeschoolde ouderen met fysiek zware beroepen zijn de dupe. De sociale ongelijkheid onder ouderen neemt daarom toe.

0

Overheid moet schuldenaar beschermen tegen bank

Deurwaarders en overheidsinstanties moeten meer doen om te voorkomen dat schuldenaren bij het beslag op hun bankrekening niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat stelde de Nationale ombudsman woensdag.

0

Uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente is sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit verplicht de gemeente tot een tweeledige opdracht: 1. het maken van algemeen beleid gericht op bevordering van zelfredzaamheid van haar inwoners, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving. het leveren van op het individu gerichte en diens persoonlijke omstandigheden afgestemde voorzieningen, ten behoeve van de bevordering van zijn zelfredzaamheid. De wet geeft gemeenten veel ruimte voor eigen invulling.

0

Ondersteuning Jeugd werk sterk gekort

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting.

0

WMO-raad wordt Adviesraad sociaal domein.

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting.

0

Informatie delen over je cliënt is lastig

“Handig” is het slechtste argument om persoonlijke gegevens van je cliënten te delen met collega’s. Dat zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘De bescherming van de persoonlijke levenssfeer weegt in beginsel het zwaarst.’

0

Sociale wijkteams minder gericht op activering en vergroten van zelfredzaamheid

Sociale wijkteams zien het activeren van burgers en het vergroten van hun zelfredzaamheid niet langer als hun belangrijkste taak. Ook helpen ze mensen nauwelijks aan werk, zo blijkt uit onderzoek van Movisie.