-A A +A

Programma-evaluatie 2018

0
15-04-2019:04

De gemeenteraad Oss heeft de Programma-evaluatie 2018 gepubliceerd en deze wordt binnenkort besproken.

2018 is het jaar dat er veel nieuwe raadsleden in de gemeenteraad kwamen en dat een nieuw college startte. Kees van Geffen (VdG) bleef verantwoordelijk voor werk en inkomen, schuldhulpverlening, armoedebestrijding en arbeidsparticipatie. Annemieke van de Ven (CDA) met de taken uit het sociale domein als zorg en welzijn en Wmo vertrok en werd vervangen door Tijs van Kessel (VVD).

Het beleid voor 2018 was echter al eerder vastgesteld. Die politieke veranderingen in de tweede helft van 2018 zijn niet erg zichtbaar. De ASD-Oss is van mening dat zij geen advies hoeft te geven over deze programma-evaluatie. Dit is haar overigens ook niet door het college gevraagd. Toch kan de ASD het niet laten enkele thema’s te benoemen die haar bezig houden.

Regie bij de burger, aandachtspunt: cliëntondersteuning

De gemeentelijke doelstelling wat betreft het sociaal domein is het ondersteunen van de inwoners bij hun vragen. De regie ligt echter bij de burger en moet daar blijven liggen. Dat klinkt goed, maar de praktijk is dat de toegang tot het zorgloket en tot de jeugdhulp voor veel burgers een complexe zaak is.

De bij wet verplichte onafhankelijke cliëntondersteuning bij het “keukentafelgesprek” wordt in veel gevallen niet goed geregeld. Bij het “Cliënt-Ervarings-Onderzoek” blijkt de toegang naar tevredenheid te worden georganiseerd. Helaas worden hiervoor alleen diegenen bevraagd, die al cliënt zijn. Al de afhakers hebben niet over hun reden tot afhaken kunnen vertellen. Een cliënt-ervaringsonderzoek met een respons van 40 % heeft een zeer beperkte waarde.

Regie bij de burger, aandachtspunt: zelfredzaamheid

Het feit dat de inwoner zelf de regie houdt en zelfs moet houden klinkt prima, maar de realiteit is dat niet iedereen, die hulp nodig heeft dat kan. Als eigen regie en zelfredzaamheid zo sterk zouden zijn, waarvoor zijn dan nog al die regelingen en hulpverleners nodig? Hulpvragen ontstaan juist als eigen kracht én die van mantelzorgers en vrijwilligers té kort schieten.

Regie bij de burger, Proeftuin Ruwaard

De proeftuin Ruwaard is een goede ontwikkeling. De effecten zien er positief uit. Vanuit praktijkervaringen het beleid aanpassen en de mens boven de regeltjes stellen. Uitbreiden dus over heel Oss en over de regio. De ASD’s uit de regio zijn ook enthousiast.

Kostenreducering door zorgvuldige ondersteuning

Een positief maatschappelijk streven is een samenleving te ontwikkelen met compassie en mededogen. Met voor iedereen mogelijkheden daaraan bij te dragen. Als dat van de burger verwacht wordt, kan de overheid het goede voorbeeld geven en de burger met vertrouwen tegemoet treden en niet een groot deel van de budgetten voor zorg aan regelgeving besteden. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn er veel binnen de Osse gemeenschap. Wat betreft hun ondersteuning ontbreekt het regelmatig, waardoor zich crisissituaties voor kunnen doen. De kosten, die daarvoor gemaakt worden zijn veel hoger dan die voor een zorgvuldige ondersteuning.

Jeugdhulp, aandachtspunt: te lange wachttijden

Een groot probleem in Oss, en niet alleen hier, is het te kort schieten van de jeugdhulp. Veel te lange wachttijden, waardoor de zware problematieken alleen maar heftiger en complexer worden.

Jeugdhulp, aandachtspunt: verdere bureaucratisering

Er is een toename van kleine gecontracteerde zorgaanbieders. Door de commercialisering is het aanbod van hulpverlenende bedrijven en bedrijfjes in de particulier betaalde zorg ook steeds groter. Voor een goede kwaliteitscontrole zou een grote investering en daarmee gepaard gaande bureaucratisering nodig zijn. Ook de indicering neemt toe door de commercialisering.

Jeugdhulp: onderwijs

Geef het onderwijs meer mogelijkheden om om te kunnen gaan met de verschillen tussen de leerlingen.

Vroegtijdig hulp

Belangrijker is dat op alle terreinen in een vroeg stadium hulp verleend kan worden via de bestaande voorzieningen. Zorg ervoor dat de GGZ de hulp kan bieden waar en wanneer die nodig is. Wees alert op maatschappelijke ontwikkelingen. En dat zijn er velen, zoals o.a. het integratieproces van migranten, de gevolgen van financiële problemen, toenemend drugs- en alcoholgebruik, veranderingen in de agrarische sector etc. etc. Het signaleren en erkennen van deze problemen brengt goede oplossingen sneller dichterbij.

Werk en schuldhulpverlening

Wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt zijn er verbeteringen. Nog te ontwikkelen duurzaamheidsprojecten kunnen veel mogelijkheden bieden om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te laten “participeren”. Ook de schuldhulpverlening heeft stappen gezet naar snellere en betere hulp aan de Osse burger.

Gemeenschapszin

Het moge duidelijk zijn dat alle voorzieningen en regelgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de burger vraagt. Of het nu gaat om bewoners van een “Beschermd Wonen” zich thuis te laten voelen in de wijk of het creëren van een sportplek in de wijk voor jong en oud of een mantelzorger de zekerheid laten voelen dat er hulp is, wanneer het niet meer gaat. De overheid is ervoor om die gemeenschapszin mogelijk te maken.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Oss heeft het in 2018 goed gedaan. Ga zo door, stel de mens centraal, kwetsbaar of zelfredzaam en verbeter waar nodig is. Wees een voorbeeld voor de regio.

Download deze tekst via de link hieronder.

 

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional