Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad bestaat uit 8 leden inbegrepen een uit 3 personen bestaand dagelijks bestuur, zijnde een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris/penningmeester. Het toezicht op het financieel beheer wordt met regelmaat gecontroleerd door een kascommissie.

Vergaderingen

De Adviesraad vergadert minimaal eenmaal per maand of zoveel meer als nodig is. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen beleidsrapportages en andere vergaderstukken opvragen via adviesraadsociaaldomein@oss.nl. Viermaal per jaar vindt overleg met college van B en W plaats.

Leden Adviesraad Sociaal Domein

De leden worden op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar benoemd door het college van B en W van de gemeente Oss. Een herbenoeming van maximaal vier jaar is mogelijk. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 8 vrijwilligers die op persoonlijke titel zijn benoemd door het college van B en W van de gemeente Oss. Alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein ontvangen een (vaste) vergoeding voor deelname vergaderingen en voor onkosten.

voorzitter
vicevoorziter | sociale samenhang en leefbaarheid
penningmeester, secretaris
voorzitter kenniskring Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening (WIAS)
voorzitter kenniskring Jeugd
voorzitter kenniskring Ouderen
lid werkgroep BTB, bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid - BTB
voorzitter kenniskring Wmo